SATO微信

[登录]

下载中心首页>服务与支持>

Windows 驱动程序

SATO Gallery 驱动程序((Windows 打印机驱动程序)

SATO Gallery 驱动程序(Windows 打印机驱动程序)支持当前所有的打印机驱动程序。
这些打印机驱动程序可与 Label Gallery标签软件版本和基于以下 Windows 操作系统的软件配合使用:

·32 位Gallery 驱动程序支持:
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 和 Windows 7

·64 位 Gallery 驱动程序支持:
Windows XP Professional x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista x64, Windows Server 2008 x64 和 Windows 7 x64

版本 5.0.0 (最新升级:2013.01.18)立即下载

支持以下打印机型号
CG208 CT408i GZ412e M8459Se
CG212 CT410 HR212 M8460Se
CG408 CT412i HR224 M8465Se
CG412 CT424i LM408e M8485Se
CL408e CZ408 LM412e M8490Se
CL412e CZ412 M10e S8408
CL608e GL408e M5900RVe S8412
CL612e GL412e M8400RVe S8424
CT400 GT408e M84Pro/203DPI XL400e
CT410 GT412e M84Pro/305DPI XL410e
D508 GT424e M84Pro/609DPI TG308
D512 GZ408e LT408 TG312

版本 4.6.69 (最新升级:2012.04.12)立即下载

支持以下打印机型号
CL408 CX208 M8400/6 M8460S OH
CL412 CX212 M8400/8 M8485S
CL608 CX400 M8400RV M8485S OH
CL612 CX410 M8450 M8490S
CX108 DR300 M8400S M8490S OH
CX200 M5900 M8459S XL410
CX210 M5900RV M8460S XL400

RFID UHF* 系列打印机(版本 4.6.69 )立即下载

支持以下打印机型号
CL408e UHF GL412e UHF M8460Se OH UHF M8490Se OH UHF
CL412e UHF GT408e UHF M8460Se UHF M8490Se UHF
CL608e UHF GT412e UHF M8465Se UHF S8408 UHF
CL612e UHF GT424e UHF M8485Se OH UHF S8412 UHF
GL408e UHF M8459Se UHF M8485Se UHF S8424 UHF

*EPC/GEN2 64/96 位吊牌

移动系列打印机 (版本 4.6.69 )立即下载

支持以下打印机型号
MB200 MB200i MB201i MB400i
MB400 MB200i Legacy MB201i Legacy MB410i

支持的操作系统:Windows 2000™ Windows XP™ Windows Server 2003™ Windows Vista™

驱动程序下载步骤
您可使用 PRNINST.EXE 实用工具或通过以下方法安装驱动程序: • 依次打开开始、设置、控制面板,双击打印机图标。 • 双击“添加打印机”图标,开始安装步骤。 • 遵循添加打印机向导步骤。实际步骤根据您的操作系统版本会有不同。在步骤中选择通过磁盘,选择打印机制造商和型号。 • 浏览至刚才下载了驱动程序的文件夹。单击“确定”返回添加打印机向导。 • 将显示打印机型号列表。选择型号,然后单击“下一步”按钮完成安装。